Srijeda, 28 srpnja, 2021

Budućnost turizma

Održivi turizam, doživljajni turizam Najavljivani, novi globalni trendovi u turističkim putovanjima već se nameću kao sve učestalija pojava. Ekološki svjesni putnici već zauzimaju 1/3 svih globalnih...
Više

  Najnovije objave

  “Covid putovnica”

  EU digitalna COVID potvrda Još u predsezoni na online radionicama govorili smo o planu uvođenja tako zvanih „covid putovnica“ kojima bi se pojednostavilo putovanje među...

  Ruralni razvoj i turizam

  Što je to ruralni prostor ? Nema jasne zemljopisne podjele područja niti popisa/definicije ruralnog stanovništva. Univerzalna obilježja ruralnog područja (prema Ashley i Maxwell, 2001.) su: •...

  Održivi turizam

  Definicija i principi održivog razvoja turizma Koncept održivog razvoja se u znanstvenoj i stručnoj literaturi pojavljuje osamdesetih godina 20. stoljeća kada se, prema definiciji Svjetskog...

  Budućnost turizma

  Održivi turizam, doživljajni turizam Najavljivani, novi globalni trendovi u turističkim putovanjima već se nameću kao sve učestalija pojava. Ekološki svjesni putnici već zauzimaju 1/3 svih globalnih...

  Kako povećati prihod smještaja bez izgradnje dodatnih kapaciteta? 3

  U trećem se nastavku vraćamo na početak priče

  Ako se sjećate iz prvog nastavka, napomenuli smo da se građani, fizičke osobe mogu registrirati kao pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i ili kao nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

  I jedna i druga djelatnost se tretiraju kao neka vrsta dopunske djelatnosti i mogu ih obavljati zaposleni, umirovljenici i nezaposlene osobe. Pružanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu se ne reguliraju mirovinska i zdravstvena prava, ne isplaćuje se plaća, ne plaćaju se doprinosi na plaću. To je u naravi djelatnost organiziranja i iznajmljivanja smještaja turistima, bez obavljanja rada u smislu proizvodnje.

  Porez na dohodak, turistička pristojba i članarina se kod pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu plaćaju u paušalnom obliku.

  Kod OPGa stvari stoje nešto drukčije. Moguća su dva oblika upisa obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva: Prema Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 29/18, 32/19) razlikujemo:
  o Upisnik poljoprivrednika i
  o Upisnik OPG-ova

  U Upisnik poljoprivrednika upisuju se fizičke osobe koja samostalno obavljaju poljoprivrednu djelatnost, a nisu se obvezni upisati u Upisnik OPG-ova jer im je ekonomska veličina gospodarstva (EVPG) manja od 3.000 EUR.

  Ovaj oblik poljoprivrednog gospodarstva je Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) čiji nositelj se osigurava na mirovinsko osiguranje sukladno čl. 11.a Zakona o mirovinskom osiguranju, na osobni zahtjev. Plaćaju doprinose 10% MIO, na osnovicu koja je za 2020.g. 3.321,96 kn- mjesečno 332,20 kn. SOPG ne može imati upisane članove. Izvor: http://www.czposijek.hr/unaprijedite-poslovanje/doprinosi-poljoprivrednika-591/

  Izvadak iz Zakona o poljoprivredi: „Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo je fizička osoba poljoprivrednik koja se za osobne potrebe bavi poljoprivredom u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju i kojoj obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede nije glavna djelatnost, odnosno zanimanje poljoprivrednik nije glavno ili jedino zanimanje, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova kućanstva i ekonomska veličina gospodarstva je manja ili jednaka od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti od 3000 eura“

  Što je Upisnik poljoprivrednika?

  Upisnik poljoprivrednika je središnja baza poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj, a upis u Upisnik poljoprivrednika obvezan je za:

  • poljoprivrednika koji podnosi zahtjev za izravne potpore u sklopu mjera poljoprivredne politike

  • poljoprivrednika koji podnosi zahtjev za mjere tržišne potpore i mjere ruralnog razvoja ako je to propisano podzakonskim aktima kojima se propisuje provedba mjere u sklopu mjera poljoprivredne politike

  • poljoprivrednika iz članka 3. stavka 1. točke b) Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj: 118/2018 i 42/20) koji stavlja na tržište vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na poljoprivrednom gospodarstvu. (Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo).Izvor: www.poljoprivreda.gov.hr

  Upis u Upisnik poljoprivrednika SOPG (Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo) obvezan je za poljoprivredna gospodarstva koja:
  – na tržištu prodaju viškove primarne proizvodnje;
  – podnose zahtjev za izravna plaćanja.

  Dokumentacija, koja je potrebna prilikom upisa u Upisnik, razlikuje se ovisno o tome da li se upisuje OPG, SOPG, obrt, trgovačko društvo ili zadruga. Ako se u Upisnik upisuje OPG potrebni su:

  – propisani Obrasci, koji se mogu naći na stranici www.apprrr.hr,

  – upravna pristojba (državni biljeg) od 35,00 kn,

  – preslika osobne iskaznice nositelja i svih evidentiranih članova OPG-a,

  – potpisana izjava članova gospodarstva o odabiru nositelja – može se naći na stranici www.appprrr.hr,

  – treba priložiti preslike vlasničkog lista, posjedovnog lista, ovjereni ugovor o zakupu, pravovaljana rješenja,

  – preslika žiro računa.

  Ako se poljoprivredno gospodarstvo upisuje u SOPG, potrebni su svi navedeni obrasci, izuzev izjave članova gospodarstva o odabiru nositelja (jer ih u SOPG-u nema). Izvor: https://www.savjetodavna.hr/wp-content/uploads/2020/05/koraci-do-stavljanja-povrca-na-trziste_2020.pdf

  U ovome ćemo se članku zadržati na najjednostavnijem upisu OPGa, to je SOPG, odnosno Samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. U ovome slučaju se u upisnik upisuje samo jedna osoba, koja se dopunski bavi poljoprivrednom uz svoje glavno zanimanje.

  Ta osoba nije obveznik plaćanja mirovinskog i socijalnog osiguranja niti poreza na dohodak ako ostvaruje do 80.500 kuna. Važno je za napomenuti da SOPG ne može imati gospodarsku veličinu iznad 3.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. O tome kako se izračunava gospodarska veličina, nešto kasnije.

  Pored obaveze upisa SOPG koji namjerava prodavati viškove svojih proizvoda mora još ispuniti nekoliko uvjeta.
  Prvi je upisati se u Upisnik trgovaca voćem i povrćem kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede. U taj se upisnik imaju obvezu upisati svi trgovci koji kupuju, prodaju, uvoze i izvoze voće i povrće iz Priloga I. Dio IX i Dio XI Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća.

  Za upis u Upisnik trgovci podnose zahtjev na obrascu iz Priloga I. Pravilnika o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem („Narodne novine“ br. 111/14, 21/17), uz prilaganje dokaza da je:

  – nositelj i/ili član seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva registriran u Upisniku poljoprivrednih gospodarstva,

  – upravna pristojba (biljeg) od 35,00 kn.

  Popunjeni zahtjev, upravnu pristojbu i dokaz da je nositelj i/ili član seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva registriran u Upisniku poljoprivrednih gospodarstva i/ili pravna ili fizička osoba registrirana u Sudskom ili Obrtnom registru za trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo poljoprivrednim proizvodima, treba dostaviti na sljedeću adresu: Ministarstvo poljoprivrede Ulica grada Vukovara 78 10000 Zagreb, s naznakom “Za upis u Upisnik trgovaca voćem i povrćem” Umjesto upravne pristojbe, koju je potrebno priložiti Zahtjevu za upis u Upisnik trgovaca voćem i povrćem, moguće je upravnu pristojbu platiti i uplatnicom na sljedeći način: IZNOS: 35,00 kn PRIMATELJ: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb IBAN DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE: HR1210010051863000160 MODEL: HR64 POZIV NA BROJ: 5002-1079-OIB UPLATITELJA

  Drugi je označivanje, reklamiranje i prezentiranje hrane reguliraju sljedeći važeći propisi:

  1. Zakon o informiranju potrošača o hrani (“Narodne novine“ br. 56/13, 56/16 i 32/19), 2. Uredba (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani. Označivanje, reklamiranje i prezentiranje hrane se odnosi na poslovanje s hranom, čiji su subjekti proizvođači, trgovci, ugostitelji i svaki drugi, koji na tržište stavljaju hranu za potrošače.

  Potrošači moraju biti potpuno informirani o hrani, koja je stavljena na tržište i koja se nudi. Tako se potrošačima – kupcima omogućava izbor hrane, koju će konzumirati. Označivanje, reklamiranje i prezentiranje ne smije varati krajnjeg potrošača s obzirom na kvalitetu, sastav, količinu, trajnost, podrijetlo, postupak proizvodnje i ostala svojstava hrane. Za označivanje, odnosno informiranje potrošača o nezapakiranoj ili nepretpakiranoj hrani odgovoran je subjekt u poslovanju s hranom, koji je prodaje krajnjem potrošaču.

  Zakonom i Uredbom (EU) o informiranju potrošača o hrani definirane su odgovornosti subjekata u poslovanju s hranom (dalje: SPH) u odredbama: – praksa poštenog informiranja; – prodaja na daljinu; – bolja i jasna čitljivost (propisana veličina slova, definirano vidno polje, glavno vidno polje i sl.); – obvezno označivanje alergena u popisu sastojaka i dodatno naglašavanje uporabom vrste pisma, koje se jasno razlikuje od vrste pisma ostalih sastojaka.

  Ti novi propisi zamjenjuju stare, nevažeće propise: Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (“Narodne novine” br. 63/11, 79/11 i 90/13) i Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (“Narodne novine” br. 29/09). Informacije o hrani moraju biti točne, jasne i lako razumljive potrošaču. Informacije o hrani mogu biti dostupne krajnjem potrošaču putem etiketa, nekog popratnog materijala (letak, brošura) ili na drugi način pomoću modernih tehnologija ili verbalne komunikacije (elektronički, telefonom i sl.).

  Označivanje hrane obvezno mora sadržavati: – naziv OPG, kontakt broj; – naziv proizvoda – jasni i ispravni podaci uz nazive; – zemlja porijekla, mjesto podrijetla; – datum zamrzavanja ili datum prvog zamrzavanja, odnosno treba stajati navod:

  UPOTRIJEBITI DO ___________________; – način skladištenja________________; – nutritivna deklaracija (hranjive vrijednosti hrane) ako se hrana ne prodaje krajnjem korisniku.

  I treći je da vlastita poljoprivredna proizvodnja OPG-a i prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda mora biti evidentirana u Evidenciji o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda za prethodnu kalendarsku godinu (u daljnjem tekstu: Evidencija), koju vodi nositelj OPG-a, prema obrascu iz Priloga 7. Pravilnika o Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima („Narodne novine“ br. 62/19).

  U tu Evidenciju OPG je dužno upisati proizvodnju i prodaju putem AGRONET sustava najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju u prethodnoj godini, prema uputama za vođenje evidencija, koje objavljuje Agencija za plaćanja. Podatak o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda u Evidenciji iz stavka 2. ovoga Pravilnika je podatak o svim prodajama vlastitih poljoprivrednih proizvoda u prethodnoj godini, koje je nositelj OPG-a dužan voditi za svaki dan tijekom kojeg je imao prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, u pisanom ili elektroničkom obliku u skladu s propisom kojim se uređuje područje trgovine.

  Podaci, koji se unose u Evidenciju, ovisno o naravi proizvoda, izražavaju se u kilogramima, litrama ili u komadima. Nositelj OPG-a je dužan Evidenciju za prethodnu kalendarsku godinu u pisanom zapisu čuvati najmanje dvije godine te je dati na uvid na traženje zakonom ovlaštenoj osobi. Izvor: https://www.savjetodavna.hr/wp-content/uploads/2020/05/koraci-do-stavljanja-povrca-na-trziste_2020.pdf

  Kao što smo već naveli, određivanje ekonomske veličine OPGa iznimno je važno. Prva granica koja određuje obavezu registracije OPGa je protuvrijednost od 3.000 eura u kunama. Donja granica ove veličine omogućava puno jednostavniji oblik poslovanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva- SOPG, samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

  Evo linka na kalkulator : https://www.savjetodavna.hr/vodic-za-izracun-evpg/

  (nastavlja se)
  Nedo Pinezić
  www.dantes.com.hr

  Latest Posts

  “Covid putovnica”

  EU digitalna COVID potvrda Još u predsezoni na online radionicama govorili smo o planu uvođenja tako zvanih „covid putovnica“ kojima bi se pojednostavilo putovanje među...

  Ruralni razvoj i turizam

  Što je to ruralni prostor ? Nema jasne zemljopisne podjele područja niti popisa/definicije ruralnog stanovništva. Univerzalna obilježja ruralnog područja (prema Ashley i Maxwell, 2001.) su: •...

  Održivi turizam

  Definicija i principi održivog razvoja turizma Koncept održivog razvoja se u znanstvenoj i stručnoj literaturi pojavljuje osamdesetih godina 20. stoljeća kada se, prema definiciji Svjetskog...

  Budućnost turizma

  Održivi turizam, doživljajni turizam Najavljivani, novi globalni trendovi u turističkim putovanjima već se nameću kao sve učestalija pojava. Ekološki svjesni putnici već zauzimaju 1/3 svih globalnih...

  Ne propustite

  Ruralni razvoj i turizam

  Što je to ruralni prostor ? Nema jasne zemljopisne podjele područja niti popisa/definicije ruralnog stanovništva. Univerzalna obilježja ruralnog područja (prema Ashley i Maxwell, 2001.) su: •...

  Održivi turizam

  Definicija i principi održivog razvoja turizma Koncept održivog razvoja se u znanstvenoj i stručnoj literaturi pojavljuje osamdesetih godina 20. stoljeća kada se, prema definiciji Svjetskog...

  Budućnost turizma

  Održivi turizam, doživljajni turizam Najavljivani, novi globalni trendovi u turističkim putovanjima već se nameću kao sve učestalija pojava. Ekološki svjesni putnici već zauzimaju 1/3 svih globalnih...

  Smanjene turistička pristojba i članarina za 2021.

  Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini stupio na snagu Sukladno najavama ministrice Brnjac, Ministarstvo turizma i sporta je provelo postupak donošenja...

  Turizam u eri poslije Covida

  Najteže je imati pa nemati.Tu spoznaju otkrivamo svakim danom sve više. Turistički promet se oporavlja sporo, dapače, turizam stoji pred velikom izazovima u post...

  Newsletter

  Ostanite u kontaktu i primajte najnovije savjete!