Subota, 10 prosinca, 2022

Javni poziv za sudjelovanje na edukacijama iz područja održivog turizma i interpretacije baštine u okviru projekta EMOUNDERGROUNDS

Projekt EMOUNDERGORUNDS - EMOtional technologies for the cultural heritage valorization within transnational UNDERGROUNDS O PROJEKTU: Izazov EMOUNDERGROUNDS-a je dati konkretan doprinos valorizaciji iznimnog bogatstva i potencijala ciljanih kulturnih...
Više

  Najnovije objave

  EU donosi jedinstvenu regulaciju smještaja u domaćinstvu

  Europska komisija uređuje kratkoročne najmove Većina mjera iz Komisijinog prijedloga već postoji u Republici Hrvatskoj koja ima jedan od najuređenijih sustava kratkoročnog najma u Europskoj...

  ŠTO GOVORI ČELNI ČOVJEK NAJVEĆE HOTELSKE GRUPACIJE

  ACCOREOV POUČAK Accore grupa je najveća hotelijerska grupacija na svijetu koja zapošljava 230.000 ljudi u 5.300 hotela i 10.000 restorana i barova u 110 zemalja...

  „DANTESOVCI“ U NOVOJ SEZONI PREDAVANJA

  „Čovjek uči dok je živ“, stara je uzrečica. Mi učimo svakoga dana. U prirodi našeg posla je da čitamo stručne članke, slušamo predavanja iz...

  Javni poziv za sudjelovanje na edukacijama iz područja održivog turizma i interpretacije baštine u okviru projekta EMOUNDERGROUNDS

  Projekt EMOUNDERGORUNDS - EMOtional technologies for the cultural heritage valorization within transnational UNDERGROUNDS O PROJEKTU: Izazov EMOUNDERGROUNDS-a je dati konkretan doprinos valorizaciji iznimnog bogatstva i potencijala ciljanih kulturnih...

  Želite formirati kamp odmorište, robinzonski turizam ili kamp u domaćinstvu ili na OPGu?

  Znate li proceduru? Od kuda početi?

  S obzirom na to da se prostornim planovima propisuju uvjeti za provedbu zahvata u prostoru, prije početka samog zahvata potrebno je obratiti se lokalnom (gradskom ili općinskom) uredu za prostorno planiranje koji će dati informaciju što je ili što nije moguće izgraditi (izvršiti zahvat u prostoru) na određenom zemljištu.
  U svrhu upoznavanja s namjenom prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na pojedinom zemljištu, nadležno upravno tijelo na čijem se području nalazi zemljište, po zahtjevu zainteresirane osobe izdaje i lokacijsku informaciju.

  Dobra vijest
  Kamp, kamp odmorište i objekti za robinzonski smještaj su vrste objekata u kojima ugostiteljsku uslugu mogu pružati fizičke osobe u domaćinstvu i/ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

  Člankom 34. stavkom 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 85/15,121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) propisano je da je za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač dužan ishoditi rješenje nadležnog upravnog tijela o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Stavkom 2. istog članka propisano je da će se rješenje o odobrenju iz stavka 1. toga članka izdati na zahtjev iznajmljivača uz sljedeće uvjete:

  1. da je vlasnik objekta za robinzonski smještaj odnosno vlasnik zemljišta za objekt za robinzonski smještaj ili zemljišta za kamp ili kamp odmorište
  2. da objekt u kojem će se pružati usluge ispunjava minimalne uvjete sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i
  3. da građevina – objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, bez kojih, prema tom propisu nadležno upravno tijelo ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.

  Minimalni uvjeti za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu propisani su Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu („Narodne novine“ br.9/16, 54/16, 61/16, 69/17, 120/19) i pripadajućim Prilozima za kamp, kamp odmorište i za objekt za robinzonski smještaj.

  Uvjeti kao kod ostalih vrsta smještaja u domaćinstvu i na OPG u osim…

  Člankom 40. stavkom 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisano je da je za pružanje ugostiteljskih usluga nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva dužan ishoditi rješenje nadležnog upravnog tijela o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

  Stavkom 2. istog članka propisano je da će se rješenje iz stavka 1. toga članka izdati na zahtjev nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva uz sljedeće uvjete:
  1. da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika,
  2. da ima pravo korištenja objekta i/ili zemljišta u kojem, odnosno na kojem će se pružati ugostiteljske usluge iz članka 39. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,
  3. da objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge ispunjava minimalne uvjete sukladno pravilniku iz članka 39. stavka 8. toga Zakona te
  4. da građevina – objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu koji uređuje gradnju, bez kojih, prema tom propisu, nadležno upravno tijelo ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.

  Minimalni uvjeti za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu propisani su Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 54/16, 69/17, 120/19) i pripadajućim Prilozima za kamp, kamp odmorište, odnosno za objekt za robinzonski smještaj.

  „Kvaka“ je u prostornom planu

  Sukladno naprijed citiranim odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, objekt – građevina u kojem će se pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu odnosno na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mora ispunjavati uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, bez kojih, prema tim propisima, nadležno upravno tijelo ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti („uporabljivost“), a provedba zahvata u prostoru koji se ne smatraju gradnjom mora biti u skladu s prostornim planom jedinice lokalne samouprave.

  Posebni propisi kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje u Republici Hrvatskoj su Zakon o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), kojima treba dodati i Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) koji uređuje posebno područje ozakonjenja građevina.

  Odredbom članka 3. stavka 1. podstavka 37. Zakona o prostornom uređenju propisano je da je složeni zahvat u prostoru, zahvat u prostoru koji se sastoji od jedne ili više građevina i jednog ili više zahvata u prostoru koji se prema propisima o gradnji ne smatraju građenjem, a za koji se određuje obuhvat zahvata u prostoru i jedna ili više građevinskih čestica unutar obuhvata zahvata u prostoru (kampovi, golf igrališta, adrenalinski parkovi i sl.)

  Lokacijska dozvola

  Odredbom članka 125. stavka 1. podstavka 6. Zakona o prostornom uređenju propisano je da se lokacijska dozvola izdaje za složeni zahvat u prostoru.

  Sukladno citiranim odredbama, za građenje kampa, kamp odmorišta ili objekta za robinzonski smještaj, budući da se radi o složenim zahvatima u prostoru, potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu.
  Ako se predmetnim zahvatom u prostoru ne planira izvođenje radova za koje je prema odredbama Zakona o gradnji potrebno ishoditi građevinsku dozvolu isti se mogu izvoditi na temelju lokacijske dozvole. Međutim, ako se planira građenje, odnosno izvođenje radova za koje je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, za isti je potrebno ishoditi lokacijsku, građevinsku i uporabnu dozvolu.

  Od ostalih propisa, najvažniji u području prostornog uređenja i gradnje su prostorni planovi te podzakonski propisi od kojih je važan Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20).

  Prenamjena poljoprivrednog zemljišta

  Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19) uređeno je korištenje poljoprivrednog zemljišta i promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i naknada te je tako odredbama članka 18. stavka 1. propisano da se promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe provodi u skladu s dokumentima prostornog uređenja i drugim propisima, a člankom 23. stavkom 2. toga Zakona propisano je da se promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta između ostaloga smatra izgradnja kampova i objekata u smislu posebnog zakona.

  Provjerite prostorni plan

  Sukladno odredbama članka 114. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju svaki zahvat u prostoru mora se provoditi u skladu s prostornim planom, odnosno u skladu s aktom za provedbu prostornog plana i posebnim propisima te nije dopušteno vršiti zahvate u prostoru koji bi bili s navedenim u suprotnosti.

  Jednostavno rečeno, ako u prostornom planu nije navedeno da se može formirati kamp, kamp odmorište i robinzonski turizam u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, nisu ispunjeni osnovni uvjeti za pokretanje takve investicije.

  Latest Posts

  EU donosi jedinstvenu regulaciju smještaja u domaćinstvu

  Europska komisija uređuje kratkoročne najmove Većina mjera iz Komisijinog prijedloga već postoji u Republici Hrvatskoj koja ima jedan od najuređenijih sustava kratkoročnog najma u Europskoj...

  ŠTO GOVORI ČELNI ČOVJEK NAJVEĆE HOTELSKE GRUPACIJE

  ACCOREOV POUČAK Accore grupa je najveća hotelijerska grupacija na svijetu koja zapošljava 230.000 ljudi u 5.300 hotela i 10.000 restorana i barova u 110 zemalja...

  „DANTESOVCI“ U NOVOJ SEZONI PREDAVANJA

  „Čovjek uči dok je živ“, stara je uzrečica. Mi učimo svakoga dana. U prirodi našeg posla je da čitamo stručne članke, slušamo predavanja iz...

  Javni poziv za sudjelovanje na edukacijama iz područja održivog turizma i interpretacije baštine u okviru projekta EMOUNDERGROUNDS

  Projekt EMOUNDERGORUNDS - EMOtional technologies for the cultural heritage valorization within transnational UNDERGROUNDS O PROJEKTU: Izazov EMOUNDERGROUNDS-a je dati konkretan doprinos valorizaciji iznimnog bogatstva i potencijala ciljanih kulturnih...

  Ne propustite

  ŠTO GOVORI ČELNI ČOVJEK NAJVEĆE HOTELSKE GRUPACIJE

  ACCOREOV POUČAK Accore grupa je najveća hotelijerska grupacija na svijetu koja zapošljava 230.000 ljudi u 5.300 hotela i 10.000 restorana i barova u 110 zemalja...

  „DANTESOVCI“ U NOVOJ SEZONI PREDAVANJA

  „Čovjek uči dok je živ“, stara je uzrečica. Mi učimo svakoga dana. U prirodi našeg posla je da čitamo stručne članke, slušamo predavanja iz...

  Javni poziv za sudjelovanje na edukacijama iz područja održivog turizma i interpretacije baštine u okviru projekta EMOUNDERGROUNDS

  Projekt EMOUNDERGORUNDS - EMOtional technologies for the cultural heritage valorization within transnational UNDERGROUNDS O PROJEKTU: Izazov EMOUNDERGROUNDS-a je dati konkretan doprinos valorizaciji iznimnog bogatstva i potencijala ciljanih kulturnih...

  Želite formirati kamp odmorište, robinzonski turizam ili kamp u domaćinstvu ili na OPGu?

  Znate li proceduru? Od kuda početi? S obzirom na to da se prostornim planovima propisuju uvjeti za provedbu zahvata u prostoru, prije početka samog zahvata...

  KAKO ZAPOČETI S PRUŽANJEM UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU?

  Iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti: „Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba – građanin, odnosno iznajmljivač. Iznajmljivač se smatra državljanin Republike Hrvatske te državljani...

  Newsletter

  Ostanite u kontaktu i primajte najnovije savjete!