Subota, 22 lipnja, 2024
spot_img
Više

  Najnovije objave

  KAKO ZAPOČETI S PRUŽANJEM UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU?

  Iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti:

  „Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba – građanin, odnosno iznajmljivač. Iznajmljivač se smatra državljanin Republike Hrvatske te državljani država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije.“

  „Ugostiteljske usluge u domaćinstvu su:
  -usluge smještaja u sobi, apartmanu, studio apartmanu i kući za odmor kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta ( ne ubrajaju se pomoćni kreveti )
  -usluge smještaja u kampu, kamp odmorištu na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno -usluge doručka gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja.“

  Kako pokrenuti proceduru ishođenja rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu?

  Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač mora ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, koje izdaje Upravni odjel za turizam županije, nadležan prema mjestu u kojemu se nalazi objekt. Znači da iznajmljivač predaje zahtjev u jednom od područnih ureda (to su nekadašnja središta općina).

  Obrazac Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (građani-iznajmljivači) može se preuzeti na stranici županije (u svakoj županiji, npr. Primorsko-goranskoj: http://www.udu-pgz.hr/dokumenti/gospodarstvo/2_1.pdf ) ili u Pisarnici.

  Iznajmljivač mora Pisarnici (Protokolu) nadležnog ureda predati zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Zahtjev se može predati osobno, uputiti poštom ili mailom.

  Iznajmljivač predaje zahtjev uz svu potrebnu dokumentaciju onda kada je objekt u potpunosti uređen i opremljen, odnosno spreman za prijem gosta. Zbog osobne spriječenosti, u ime iznajmljivača zahtjev može predati i potpisati osoba koju je iznajmljivač opunomoćio (uz predočenje odvjetničke punomoći ili pisane punomoći koja je ovjerena kod javnog bilježnika).

  Obrazac zahtjeva je potrebno popuniti i potpisati. Iznajmljivač u zahtjevu mora navesti osobni identifikacijski broj (OIB) a što se odnosi i na državljane Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije. U zahtjevu se mora navesti točna adresa prebivališta odnosno grad, ulica i kućni broj (koji su istovjetni podaci s osobne iskaznice).

  Strani državljani navode adresu i državu svoga prebivališta te ime i prezime osobe koju su opunomoćili da ih zastupa u RH i koja govori hrvatski jezik te njene podatke: telefon/mobitel za kontakt u RH i njenu adresu u RH.

  Uz zahtjev potrebno je dostaviti dokaze: dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica), dokaz o vlasništvu objekta (sobe, apartmana, studio apartmana, kuće za odmor) ili o vlasništvu zemljišta za kamp , dokaz o uporabljivosti objekta – dokaz da građevina-objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi, dokaz o uplaćenoj naknadi za trošak očevida
  Objekti koji se žele iznajmljivati moraju ispunjavati uvjete za određenu vrstu i kategoriju, odnosno moraju biti uređeni i opremljeni sukladno Prilozima Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine broj: 9/16, 54/16, 61/16, 69/17 i 120/19). Povjerenstvo Upravnog odjela za turizam očevidom utvrđuje ispunjavanje uvjeta za vrstu i kategoriju objekata.

  Ako građevina u kojoj se nalazi stan nije etažirana, odnosno ako ste u zemljišnoj knjizi upisani kao suvlasnik u idealnom dijelu (npr. 1/3, 1/5 i sl.), u tom slučaju morate dostaviti pisanu suglasnost svih upisanih suvlasnika. Ako posjedujete ovjereni ugovor o diobi između svih suvlasnika iz kojega je razvidno koji dio vama pripada, suglasnost suvlasnika nije potrebna. Ako je na izvatku iz zemljišne knjige – u Teretnom listu upisana osoba s pravom plodouživanja, navedena osoba mora dati pisanu suglasnost.

  Suvlasnici mogu, bez naknade, potpisati suglasnost u Upravnom odjelu za turizam uz predočenje identifikacijske isprave, ispred službenika Upravnog odjela, koji će svojim potpisom ovjeriti izjavu o suglasnosti. Suvlasnici mogu potpisati suglasnost i kod javnog bilježnika, uz naknadu. Ako suvlasnik nema prebivalište u mjestu u kojemu se podnosi zahtjev nego u drugom mjestu na području iste županije, suglasnost može potpisati u nekom od gradova u kojima se nalaze službenici Upravnog odjela.
  Ako suvlasnik ima prebivalište na području RH izvan županije u kojoj se nalazi objekt za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, izjavu o suglasnosti može potpisati i ovjeriti u uredu javnog bilježnika.

  Iznajmljivač može pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu i u objektu (soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor) i na zemljištu za kamp koji su u vlasništvu njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno propisu koji regulira životno partnerstvo istog spola, srodnika u ravnoj liniji ili člana obitelji, uz njihovu pisanu suglasnost. U tom slučaju, iznajmljivač uz zahtjev mora priložiti: -dokaz o vlasništvu objekta -dokaz o obiteljskom odnosu s vlasnikom objekta (rodni list, vjenčani list, dokaz da je iznajmljivač izvanbračni drug vlasnika ili životni partner vlasnika i sl.) -pisanu suglasnost vlasnika.

  Iznajmljivač ne može biti osoba koja je kao zakupoprimac potpisala Ugovor o zakupu objekta s vlasnikom s kojim nije u obiteljskom odnosu, odnosno ne može se registrirati kao građanin – pružatelj ugostiteljskih usluga u domaćinstvu nego mora registrirati obrt ili trgovačko društvo koje će, temeljem ugovora o zakupu, obavljati ugostiteljsku djelatnost pružanja usluga smještaja kao poslovni subjekt.

  Dokaz o uporabljivosti ovisi o vremenu izgradnje građevine, odnosno aktu koji se izdavao na temelju propisa iz graditeljstva. Ako niste u posjedu dokaza o uporabljivosti jer ga niste sami ishodili, možete ga potražiti u upravnom tijelu nadležnom za graditeljstvo županije ili grada.

  Kad je na Izvatku iz zemljišne knjige vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložen neki od dokaza uporabljivosti (npr. Uporabna dozvola ili Uvjerenje Katastra da je zgrada izgrađena prije 15. veljače 1968. godine ili Rješenje o izvedenom stanju i sl.), u tom slučaju je Izvadak iz zemljišne knjige dostatan dokaz.

  Iznajmljivač može ishoditi privremeno rješenje ako ne posjeduje neki od dokaza uporabljivosti
  Za ishođenje privremenog rješenja, potrebno je uz zahtjev priložiti jedan od sljedećih dokaza: a) dokaz da je u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine upravnom tijelu nadležnom za graditeljstvo (preslika podnesenog zahtjeva za legalizaciju) b) izvršno rješenje o izvedenom stanju c) izvršna građevinska dozvola d) izvršna potvrda glavnog projekta Privremeno rješenje vrijedi kratkoročno, do roka kojega utvrdi Ministarstvo turizma i sporta
  Uz Zahtjev potrebno je priložiti i dokaznicu o uplaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 70,00 kuna. Uz ovaj izdatak, za očevid je potrebno platiti i trošak očevida koji ovisi o broju, veličini i namjeni objekata.

  Minimalni tehnički uvjeti za svaku od vrste smještaja opisani su u Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_9_241.html

  www.dantes.com.hr

  Latest Posts

  Ne propustite

  Newsletter

  Ostanite u kontaktu i primajte najnovije savjete!